Algemene voorwaarden

Definities

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat: TrueYou, gevestigd in Weesp, Kamer van Koophandel nr. 17.150.843.
 2. Klant: de persoon met wie PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat en klant samen.
 4. Consument: een klant die een particulier handelt voor privédoeleinden.

toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat.  
 2. Partijen kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

leden

 1. U kunt een geregistreerd lid (“lid”) van de website worden door een met een wachtwoord beveiligd account in te stellen. U moet een gebruikersnaam en wachtwoord selecteren wanneer u zich registreert om lid te worden. Naar eigen goeddunken kan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat elke gebruikersnaam weigeren die volgens hem ongepast is en / of iemand weigeren lid te worden.
 2. Alle informatie die u in het openbare gedeelte van uw profiel wilt publiceren, kan worden bekeken, gedistribueerd of gekoppeld aan op de website of tijdens het leveren van de PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat-service.

wachtwoorden

 1. U bent verantwoordelijk voor acties die op de website worden uitgevoerd met behulp van uw wachtwoord, inclusief alle gekochte of verkochte producten en alle weergegeven inhoud of verzonden berichten, zelfs als deze acties niet door u zijn goedgekeurd of overwogen. U bent zelf verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door het gebruik van uw wachtwoord door u of een andere persoon.
 2. U stemt ermee in dat u uw wachtwoord aan niemand anders bekendmaakt en dat u uw wachtwoord niet bewaart waar het door iemand anders dan uzelf kan worden gekopieerd of gebruikt. Als u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u dit onmiddellijk wijzigen.

Inhoud

 1. U behoudt het auteursrecht op alle inhoud die u verzendt of uploadt naar de website. Om de PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat-services te ontvangen, verleent u PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om de inhoud te gebruiken en te archiveren in overeenstemming met of zoals redelijkerwijs voorzien in deze overeenkomst.
 2. Wanneer u inhoud uploadt, verzendt, opslaat, verzendt naar of via onze services, geeft u PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat (en degenen waarmee we samenwerken) een wereldwijde licentie voor het gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide werken (zoals die voortkomen uit vertalingen) , aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen), communiceren, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, distribueren en verkopen dergelijke inhoud. Deze licentie blijft onbeperkt, zelfs als u stopt met het gebruik van onze services. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u naar onze services verzendt.
 3. Wanneer u inhoud op de website verzendt of uploadt, verklaart en garandeert u dat:
  – u alle auteursrechten op de inhoud bezit, of dat u niet de eigenaar bent, dat u toestemming hebt om de inhoud te gebruiken en dat u over alle vereiste rechten beschikt om de inhoud weer te geven, te reproduceren en te verkopen;
  – de inhoud die u uploadt, maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van personen of entiteiten, waaronder auteursrechten, morele rechten, handelsmerken, octrooien of rechten op privacy of publiciteit;
  – uw gebruik van de website voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  – de inhoud bevat geen materiaal dat een persoon, mensen, rassen, religie of religieuze groeperingen belastert of belastert en is niet obsceen, pornografisch, onfatsoenlijk, intimiderend, bedreigend, schadelijk, inbreukmakend op privacy of publiciteitsrechten, beledigend, opruiend of anderszins aanstootgevend ;
  – de inhoud bevat geen kwaadaardige code, inclusief maar niet beperkt tot virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, annuleringsbots of andere computerprogrammeerroutines die een systeem, programma, gegevens kunnen beschadigen, verstoren, ongemerkt onderscheppen of onteigenen of persoonlijke informatie; en
  – de inhoud is niet misleidend en misleidend en biedt geen frauduleuze goederen, diensten, schema’s of promoties.
 4. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle inhoud van de website te bekijken en / of uw account te annuleren, omdat die inhoud uw overeenkomst met ons en / of toepasselijke wetgeving of anderszins schendt.
 5. U stemt ermee in om PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat te vrijwaren voor alle directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt door uw inbreuk op een of meer van deze garanties.

prijzen

 1. Alle door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat gehanteerde prijzen zijn in Amerikaanse dollars, exclusief btw en exclusief andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft het recht om alle prijzen voor zijn producten of diensten, getoond in zijn winkel, op zijn website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te beëindigen als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke voorschriften.
 5. De prijs met betrekking tot diensten wordt door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat bepaald op basis van de werkelijke werkuren. 
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, geldig voor de periode waarin hij de werkzaamheden uitvoert, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen een totaalbedrag zijn overeengekomen voor een door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat geleverde dienst, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen, waarvan niet kan worden afgeweken.
 8. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft het recht om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 9. Als de richtprijs hoger is dan 10%, moet PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat de klant tijdig laten weten waarom een ​​hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 10. Als de richtprijs hoger is dan 10%, heeft de klant het recht om het deel van de bestelling dat de richtprijs overschrijdt met 10% te annuleren. 
 11. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft het recht om prijzen jaarlijks aan te passen. 
 12. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat zal prijsaanpassingen aan de klant communiceren vóór het moment dat de prijsverhoging effectief wordt.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat te beëindigen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat kan bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. 
 2. De klant moet het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product hebben betaald.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden. Dit betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat de klant een herinnering moet sturen of in gebreke moet stellen. 
 4. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om afdoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen van te late betaling

 1. Als de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat het recht om een ​​rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een deel van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in gebreke is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat. 
 3. De incassokosten worden berekend op basis van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Als de klant niet op tijd betaalt, kan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de klant, zijn de vorderingen van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Als de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, is hij nog steeds verplicht de overeengekomen prijs aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat te betalen. 

Recht op teruggave van goederen 

 1. Zodra de klant in gebreke is, heeft PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat het recht om een ​​beroep te doen op het herstelrecht met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
 2. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat beroept zich op het recht op herstel door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het geclaimde recht op herstel, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, tenzij de partijen overeenkomen hierover andere afspraken te maken. 
 4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat
 2. het product is niet gebruikt
 3. het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 4. het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
 5. het is geen product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (ondergoed, badkleding, enz.)
 6. het zegel is nog steeds intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, enz.)
 7. het product is geen (vakantie) reis, een transportticket, een cateringorder of een vorm van vrijetijdsbesteding,
 8. het product is geen afzonderlijk tijdschrift of losse krant
 9. de aankoop betreft geen (opdracht tot) dringende reparatie
 10. de consument heeft geen afstand gedaan van zijn recht op annulering
 11. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 begint:
  1. op de dag nadat de consument het laatste product of deel van 1 bestelling heeft ontvangen
  2. zodra de consument het eerste van een abonnement heeft ontvangen
  3. zodra de consument voor het eerst een dienst heeft gekocht
  4. zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 12. De consument kan zijn annuleringsrecht melden via info@tinykanters.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de website van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat.com.
 13. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na de kennisgeving van zijn herroepingsrecht aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt. 
 14. De kosten voor retourzending zijn verschuldigd aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 15. Als de aankoopkosten en andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) in aanmerking komen voor terugbetaling volgens de wet, zal PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht aan de consument terugbetalen. de consument heeft het product op tijd teruggestuurd naar PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant ziet af van het recht om de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze overeenkomst op te schorten.

Recht  van retentie 

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft gesteld voor deze betalingen. 
 2. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomsten waarvan de klant nog betalingen aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is verschuldigd.
 3. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is nooit aansprakelijk voor schade die de klant kan lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Regeling 

De klant doet afstand van zijn recht om elke schuld aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat te verrekenen met enige vordering op PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat uit welke overeenkomst met PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de uitvoering.
 2. Tot die tijd kan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Als PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen prijs niet op tijd wordt betaald, heeft PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat het recht zijn verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald. 
 5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij geen bezwaar maken tegen te late levering door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat.

Bezorgings periode

 1. Elke door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding als deze periode niet wordt nagekomen, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft voltooid en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat. 
 3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te beëindigen, tenzij PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet kan leveren binnen [aantal dagen te laat] of als de partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant moet ervoor zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Transportkosten 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending 

 1. Als het pakket van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, moet de klant een notitie laten opstellen door de expediteur of bezorger voordat hij het product ontvangt. Bij gebreke waarvan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
 2. Als de klant zelf voor het transport van een product zorgt, moet hij zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport melden aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, bij gebreke waarvan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade. 

Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe de volgende zaken adequaat te verzekeren en te verzekeren tegen brand, explosie en waterschade evenals diefstal:
  1. geleverde goederen die nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  2. goederen die eigendom zijn van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat die aanwezig zijn op het terrein van de klant
  3. goederen die zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud  
 2. Op eerste verzoek van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat verstrekt de klant de polis voor deze verzekeringen ter inzage. 

opslagruimte 

 1. Als de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of late aankoop van producten komen volledig voor rekening van de klant.

Garantie

 1.  Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan met diensten, bevatten deze diensten alleen inspanningsverplichtingen voor PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, geen verplichtingen voor resultaten.
 2. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door foutieve fabricage, constructie of materiaal. 
 3. De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten legaal en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant zijn of van een derde partij die het product ontvangt ten behoeve van de klant.  

Uitvoering van de overeenkomst

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat voert de overeenkomst uit naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap. 
 2. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft het recht om de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) te laten uitvoeren door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de klant. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat op tijd met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat op tijd met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen, worden de hieruit voortvloeiende extra kosten en / of extra uren aan de klant in rekening gebracht.  

Plicht om te informeren door de klant 

 1. De klant zal aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat alle informatie, gegevens en documenten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in het gewenste formaat en op de juiste wijze ter beschikking stellen.  
 2. De klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant hierom vraagt, zal PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat de relevante documenten retourneren. 
 4. Indien de klant de informatie, gegevens of documenten die redelijkerwijs vereist zijn door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet tijdig en correct verstrekt en de uitvoering van de overeenkomst hierdoor wordt vertraagd, worden de resulterende extra kosten en extra uren aan de klant in rekening gebracht.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een contract voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt dit stilzwijgend omgezet in een contract voor onbepaalde tijd aan het einde van de looptijd, tenzij 1 van de partijen het contract opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand (en) , of indien een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand / eindigt de overeenkomst aan het einde van de bepaalde duur.
 3. Indien partijen een termijn zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde activiteiten, is dit nooit een strikte deadline, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Als deze termijn wordt overschreden, moet de klant PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een schriftelijke redelijke termijn geven om de activiteiten te beëindigen, voordat deze het contract kan beëindigen of schadevergoeding kan eisen.

Annulering van het contract voor onbepaalde tijd 

 1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Een consument heeft het recht om een ​​overeenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom 

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrechten, patentrechten, merkrechten, ontwerp- en ontwerprechten, enz.) Op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, schaalmodellen, enz. ., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag de intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of gekopieerd hebben zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, noch deze aan derden tonen en / of beschikbaar stellen of op een andere manier gebruiken. 

Vertrouwelijkheid

 1. De klant houdt alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat ontvangt vertrouwelijk.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie over PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, of waarvan hij kan verwachten dat de openbaarmaking daarvan schade aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat kan veroorzaken.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie geheim houdt. 
 4. De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel is niet van toepassing op informatie:
  1. die al openbaar was gemaakt voordat de klant deze informatie hoorde of die later openbaar werd zonder het gevolg te zijn van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. die door de klant openbaar wordt gemaakt vanwege een wettelijke verplichting 
 5. De vertrouwelijkheidsverplichting beschreven in dit artikel is van toepassing voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na het einde daarvan.   

sancties 

 1. Als de klant de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom schendt, verliest hij namens PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 1.000 voor elke overtreding en bovendien een bedrag van 5% van het bovengenoemde bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. 
 2. Er is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist bij het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete. 
 3. De verbeurdverklaring van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete heeft geen invloed op de andere rechten van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, inclusief haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

​​​​​

Vergoeding

De klant vrijwaart PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat geleverde producten en / of diensten. 

klachten

 1. De klant moet een door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat aangeboden product of dienst zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 2. Als een geleverd product of dienst niet voldoet aan wat de klant redelijkerwijs van de overeenkomst kon verwachten, moet de klant PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, maar in elk geval binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen. 
 3. Consumenten moeten PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat hiervan binnen twee maanden na detectie van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkomingen, zodat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat in staat is adequaat te reageren. 
 5. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in geen geval ertoe leiden dat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat gedwongen wordt andere werkzaamheden te verrichten dan is overeengekomen. 

Kennisgeving

 1. De klant dient PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat (tijdig) daadwerkelijk bereikt. 

Hoofdelijke verplichtingen

Als PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een overeenkomst aangaat met verschillende klanten, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat uit hoofde van die overeenkomst verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid.  
 2. Als PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat aansprakelijk is voor eventuele schade, is deze alleen aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Als PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de (deel van de ) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige compensatie en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat vervalt in elk geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit de bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Ontbinding

 1. De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden indien PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen opzegging rechtvaardigt vanwege zijn speciale aard of omdat deze van ondergeschikt belang is. 
 2. Indien de nakoming van de verplichtingen door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet permanent of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat in verzuim is. 
 3. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of als omstandigheden PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op de bepalingen van artikel 6:75 BW, kan een tekortkoming van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegeschreven aan PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat in een situatie onafhankelijk van de wil van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat, wanneer de nakoming van zijn verplichtingen jegens de klant wordt geheel of gedeeltelijk verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat kan worden verlangd. 
 2. De in lid 1 bedoelde situatie van overmacht is ook van toepassing – maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); in gebreke blijven en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat hieraan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden. 
 5. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is geen (schade) vergoeding verschuldigd in geval van overmacht, ook niet indien het voordelen heeft verkregen als gevolg van de situatie van overmacht.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg aanpassen. 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 1. PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden zo veel mogelijk vooraf door PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat met de klant besproken.
 4. Consumenten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren in geval van een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. 

Overdracht van rechten

 1. De klant kan zijn uitstel van een overeenkomst met PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat. 
 2. Deze bepaling is van toepassing als een clausule met een vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Gevolgen van nietigheid of nietigheid

 1. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, heeft dit geen invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, zal in dat geval worden vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat voor ogen had bij het opstellen van de desbetreffende voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat is gevestigd, is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt op 28 juli 2019.