Privacy

TrueYou respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonlijke gegevens. We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel (en) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodig heeft, bezoekt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.
Met het voortdurende bezoek van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode voor het accepteren van cookies op onze website.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Definities

1. Website (hierna: “Website”) PersoonlijkeOntwikkelingOpMaat.nl.

2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): TrueYou, gevestigd te Tussen de Grachten 129, 1381DZ Weesp, Nederland, KvK-nummer: 17150843.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op intellectuele eigendom eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alles of slechts een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is ten strengste verboden. Het feit dat de voor de verwerking verantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

• de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren

• verwijder alle informatie die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette

• de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, die de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van zijn functionaliteiten veroorzaken. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

2. De controller is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen tegen u:

• vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet

• voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid

3. De controller is niet aansprakelijk voor schade die u of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke volgende (juridische) actie tegen de controller.

4. Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (ab) gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle vervolgschade van u te (her) vorderen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door TrueYou.2. Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).

3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht naar dataportabiliteit.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@tinykanters.com.
 3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van inbreuk op een wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonlijke gegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid.
 2. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het aanvragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als u ze niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@tinykanters.com.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.
 3. Als u tijdens het bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van verzameling, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in kwestie. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 – Bewaring van gegevens
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de wettelijk bepaalde duur.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we ons aanpassen aan uw behoeften en kunt u inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.
 1. In het bijzonder gebruiken we de volgende cookies op onze website:
  Geen andere cookies
 2. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 3. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # FAQ

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen bij elk aangeboden product op onze website.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behalve als er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Tiny Kanters, info@tinykanters.com.